NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Organy

Organami Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” są:

  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Rada (organ decyzyjny)
  • Komisja Rewizyjna

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. W razie ustąpienia podczas trwania kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie ich składu, uchwałę o uzupełnieniu składu powyższych organów podejmie Walne Zebranie Członków. Uchwały wszystkich organów LGD „PB” zapadają zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą LGD „PB”. Walne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Zarząd

Zarząd LGD „PB” może składać się z od 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród swoich członków Prezesa. Zarząd może wybrać również Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

Rada

Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska”, którego głównym zadaniem jest  wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności statutowej i finansowej LGD „PB”. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

Biuro

Biuro stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ma swoją siedzibę w Hajnówce przy ulicy Parkowej 3.