NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Dokumenty

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który działa Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” jest Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” przyjęty na Spotkaniu Założycielskim w dniu 20 lutego 2006 roku. W statucie stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” wprowadzono zmiany, które zostały przyjęte przez Walne Zebranie Członków:

  • uchwała nr 1/09/2008 z dnia 18 września 2008 r.
  • uchwała nr 1/11/2008 z dnia 21 listopada 2008 r.

W ramach realizacji wymagań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – oś IV Leader, opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2009-2015.

 W ramach projektu „Kraina Żubra – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe” została opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Puszczy Białowieskiej – centralna część Krainy Żubra 2006-2013.

Statut

Podstawowy dokument, w oparciu o który działa stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Deklaracje przystąpienia

Deklaracje przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Uchwały Walnego Zebrania Członków

 Uchwały podjęte przez Walnege Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Uchwały Zarządu

Uchwały podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Uchwały Rady

Uchwały podejmowane przez Radę stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Regulaminy

Regulaminy i procedury stosowane przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.

Strategie

Dokumenty strategiczne stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Dokumentacje

Zamieszczone na stronie analizy, ekspertyzy i dokumentacje objęte są prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska. Wykorzystanie powyższych opracowań w jakikolwiek sposób wymaga zgody Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska.

Rozliczenia

Dokumenty rozliczeniowe z realizowanych projektów.

Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca z realizacji operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Inne dokumenty

Inne dokumenty związane z działalnością Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.