NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Dokumentacje

Zamieszczone na stronie analizy, ekspertyzy i dokumentacje objęte są prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska. Wykorzystanie powyższych opracowań w jakikolwiek sposób wymaga zgody Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska.

Uzyskanie praw do ich wykorzystania może nastąpić na zasadzie licencji niewyłącznej z określonym polem eksploatacji tj. na cele promocji, edukacji, inwestycji i inne realizowane na obszarze objętym ZSROW LGD Puszcza Białowieska (zgoda Dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z dn. 25.06.2008r.). Beneficjent ubiegający się o możliwość przekazania praw do określonych dokumentacji powinien złożyć wniosek do Zarządu LGD Puszcza Białowieska w którym określi precyzyjnie cel, sposób wykorzystania dokumentacji (pole eksploatacji) oraz harmonogram realizacji przedsięwzięcia. W oparciu o wniosek zostanie między Beneficjentem a LGD Puszcza Białowieska podpisana umowa licencyjna. Poza określeniem celu, sposobu wykorzystania dokumentacji oraz harmonogramu realizacji przedsięwzięcia umowa licencyjna będzie zawierać zapisy o obowiązku:

  • Umożliwienia dokonywania przez LGD Puszcza Białowieska, Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA lub inne upoważnione do tego podmioty krajowe i Unii Europejskiej audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją inwestycji.
  • Umieszczenia w widocznym miejscu informacji o realizacji inwestycji objętej ZSROW realizowanej przez LGD z podaniem nazwy LGD.
  • Zobowiązania, że dostęp do powstałych obiektów nie będzie w żaden sposób ograniczany dla beneficjentów ostatecznych PPL+ i będzie służył mieszkańcom obszarów wiejskich.
  • Rozpoczęcia inwestycji (przedsięwzięcia) w okresie 2 lat od daty podpisania umowy licencyjnej.

Powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie i przekazywanie oraz wszelkie inne wykorzystanie powyższej dokumentacji bez podpisania umowy z  LGD Puszcza Białowieska jest zabronione i podlega karze w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ikona_pdfProjekt ochrony i wykorzystania wartości archeologicznych kompleksu stanowisk w Haćkach, gmina Bielsk Podlaski

ikona_pdf„Chrońmy niezwykłą urodę Haciek” – koncepcja ochrony i wykorzystania walorów kulturowych regionu Haciek do celów turystycznych i edukacyjnych

ikona_pdfKoncepcja ochrony i wykorzystania walorów przyrodniczych rejonu wsi Haćki do celów turystycznych i edukacyjnych

ikona_pdfKoncepcja ochrony i wykorzystania walorów przyrodniczych rejonu wsi Haćki do celów turystycznych i edukacyjnych – załącznik nr 1

ikona_pdfKoncepcja ochrony i wykorzystania walorów przyrodniczych rejonu wsi Haćki do celów turystycznych i edukacyjnych – załącznik nr 2

ikona_pdf„Haj! Uroda Haciek zaprasza” – analiza uwarunkowań i koncepcja rozwoju lokalnego produktu turystycznego