NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Nabór nr 3/2017/PROW – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

loga_gora

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2017/PROW
w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD 
Cel szczegółowy: II.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie: II.2.2 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

I. Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski: 17.01.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 31.01.2017 r.

w godzinach: 8:00 – 16:00

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie naboru, bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w 2 tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płytka CD/DVD).

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

IV. Forma wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

a) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

b) do 70 % – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

c) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów

V. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej; zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014 – 2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” znajdują się na stronie internetowej http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl/ oraz w biurze LGD PB.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 39 punktów. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji –  20 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

b) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 – 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR LGD Puszcza Białowieska na lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 1. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 2. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
 3. O pomoc może ubiegać się również:

a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 1 jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt. 1, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu:

1) został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (warunku nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013);

b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

f) podmiot ten wykaże, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

g) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

h) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Operacja:

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Koszty kwalifikowalne:

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 • ogólne, o których mowa w 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Okres realizacji operacji

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy.

VI. Finanse
– Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych.

– Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 800 000,00 zł

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Kopie dokumentów dołącza się w formie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, podmiotu który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Wykaz dokumentów:
– Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik) + Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik)

– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz plik) + Zasady wypełniania oświadczenia (pobierz plik)

– Formularz umowy o przyznaniu pomocy (pobierz plik) + załączniki:

 • Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji (pobierz plik)
 • Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pobierz plik)
 • Załącznik 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pobierz plik)
 • Załącznik 4 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pobierz plik)
 • Załącznik 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (pobierz plik)
 • Załącznik 5a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (pobierz plik)

– Formularz wniosku o płatność (pobierz plik) + Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pobierz plik)

– Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)
– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014 – 2020 (pobierz plik)
– Procedury wyboru i oceny operacji w ramach SRLKS Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (pobierz plik)

– Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (Lokalne kryteria wyboru operacji) (pobierz plik)

VIII. Inne ważne informacje

– Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

– Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Zasady rozpatrywania protestu określa § 17 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia oraz ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).

– Wycofanie wniosku

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD „Puszcza Białowieska” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z wnioskiem z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

– Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność (wraz z instrukcjami wypełnienia), formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami, dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.lgd-puszcza-bialowieska.pl, www.arimr.gov.pl oraz www.wrotapodlasia.pl.

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących konkursu informacji udziela pracownik
Karolina Kraśko – Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
kom. 782 770 711
e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel./fax 85 685 50 26
biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl