NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Zarząd

Zarząd LGD „PB” może składać się z od 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród swoich członków Prezesa. Zarząd może wybrać również Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

Do kompetencji Zarządu należy:

  • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  • Podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych LGD „PB” niezbędnych dla prawidłowej statutowej działalności LGD „PB”.
  • Zarządzanie majątkiem i funduszami LGD „PB”.
  • Współdziałanie z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej.
  • Podejmowanie decyzji o wstąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji o zbieżnym profilu działania lub z nich wystąpieniu.
  • Podejmowanie decyzji o aplikowaniu o środki pomocowe oraz zatwierdzanie wniosków o dotacje.

Do kompetencji Prezesa należy kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie LGD „PB” na zewnątrz.

Obecny Zarząd został wybrany na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków LGD „PB” w dniu 21 marca 2014 roku.  W skład Zarządu wchodzą:

  • Eugeniusz Kowalski – Prezes
  • Marek Chmielewski – Wiceprezes
  • Paulina Monach – Skarbnik
  • Ludmiła Pietruczuk – Członek

ikona_pdfRegulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska