NA SKRÓTY : 85 682 50 26

NABÓR nr 9/2017/EFRR

pasek_gorny_wpis

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE


PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 9/2017/EFRR

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Cel główny II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD. Cel szczegółowy II.2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  Przedsięwzięcie P-II.2.1. Wzrost potencjału turystycznego LGD.

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 5:  Ochrona bioróżnorodności i klimatu

w ramach

Osi Priorytetowej VIII. lokalny infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFRR):   RPPD.08.06.00-IZ.00-20-015/17

 

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR):

15 maja 2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR):

30 maja 2017r. do godziny 12:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej:

30 maja 2017r. do godziny 15:00

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml)  za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

w terminie od. 15.05.2017 r. od godziny 8:00 do. 30.05.2017 r. do godziny 12:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie: instrukcja użytkownika GWA2014 – v. 4.0 (http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1518), Instrukcja wypełniania wniosku EFRR – v.1.0.4 (http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.3961)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od. 15.05.2017 r. od godziny 8:00 do. 30.05.2017 r. do godziny 15:00:

1) 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.:

a) 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 19 do Ogłoszenia)

2) 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3 )3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) w formacie PDF i XML), wraz z załącznikami:

– Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,

– uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).

4) Oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 30.05.2017 r. do godz. 12:00, wersja papierowa wniosku do dnia 30.05.2017 r. do godziny 15:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

1. Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w szczegółowy II.2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przedsięwzięcie P-II.2.1. Wzrost potencjału turystycznego LGD zgodne  z Lokalną Strategią Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania- Puszcza Białowieska” oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem Parków Narodowych i osób fizycznych. Decydujący będzie przedmiot działalności Wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za ochronę różnorodności biologicznej:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera; przedsiębiorcy

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

3. Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 5: Ochrona bioróżnorodności i klimatu. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

 • projektów związanych z łagodzeniem skutków zmiany klimatu sprzyjające odbudowie cennych ekosystemów,
 • projektów rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej)

4. Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 13 i 14 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 35 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji:  17 pkt.

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 850 000,00 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:  50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie określono

Inne limity:

1. Wkład własny:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.
 • Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

3. Dla projektów objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z  art. 56 ust. 6  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

 

1). Wniosek, umowa, instrukcje

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 3. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020

Załącznik nr 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 5. Wzór wniosku o płatność

Załącznik nr 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

2). Załączniki do wniosku

Załącznik nr 7. Formularz w zakresie OOŚ(la) 

Załącznik nr 8. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la) 

Załącznik nr 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Załącznik nr 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis 

Załącznik nr 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

Załącznik nr 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 

Załącznik nr 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami 

3). Warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 15. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 5 (Ochrona bioróżnorodności i klimatu)

Załącznik nr 16. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – typ projektu nr 5 (Ochrona bioróżnorodności i klimatu)

Załącznik nr 17. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik nr 18.  Karta oceny wniosku i wyboru operacji.

4). Pozostałe dokumenty:

Załącznik nr 19 Lokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 20. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 21.Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych

Załącznik nr 22. Oświadczenie_o_niezaleganiu_z_informacją_wobec_rejestrów_prowadzonych przez_DGOŚ

 

 VIII. Inne ważne informacje

 1. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22  Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r .

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 15 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

 1. Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Parkowa 3 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26; e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
 • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 780 130 200; e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl