NA SKRÓTY : 85 682 50 26

OGŁOSZENIE O NABORZE (nr 10) WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD. NABÓR nr 10/2017/EFRR

pasek_gorny_wpis

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 10/2017/EFRR
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Cel główny II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD. Cel szczegółowy II.2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  Przedsięwzięcie P-II.2.1. Wzrost potencjału turystycznego LGD.

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 6:  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

w ramach

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFRR):   RPPD.08.06.00-IZ.00-20-018/17.

 

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR):

01 czerwca 2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR):

16 czerwca 2017r. do godziny 15:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej:

19 czerwca 2017r. do godziny 15:00

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml)  za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

w terminie od 01.06.2017 r. od godziny 8:00 do 16.06.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie: instrukcja użytkownika GWA2014 – v. 4.0 (http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1518), Instrukcja wypełniania wniosku EFRR – v.1.0.4 (http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.3961)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od. 01.06.2017 r. od godziny 8:00 do. 19.06.2017 r. do godziny 15:00:

1) 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z wymaganymi załącznikami w tym :

1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 18 do Ogłoszenia)

2) 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3) 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) w formacie PDF i XML), wraz z załącznikami:

– Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,

– uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).

4) Oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 16.06.2017 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku do dnia 19.06.2017 r. do godziny 15:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

 1. Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy II.2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przedsięwzięcie P-II.2.1. Wzrost potencjału turystycznego LGD zgodne  z Lokalną Strategią Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania- Puszcza Białowieska” oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 1. Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Decydujący będzie przedmiot działalności Wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty:

 • jednostki  samorządu    terytorialnego,    ich    związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z JST,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa podmiotów.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

 1. Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 6: Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

 • zakup i wdrożenie e-platform do zarządzania ruchem turystycznym,

W ramach niniejszego naboru dopuszcza się możliwość inwestycji w „twardą infrastrukturę”[1] w ograniczonym zakresie, wyłącznie jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie wykazanie przez beneficjenta, że inwestycje w taka infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz wynikają z analizy potwierdzającej niedostępność zasobów beneficjenta/partnera projektu.

W ramach projektu powinna powstać infrastruktura, tj. środek trwały lub wartość niematerialna i prawna zapewniająca społeczeństwu usługi w dziedzinie TIK a ewentualne szkolenia podstawowe czy też specjalistyczne mogą być dodatkowym, uzupełniającym elementem finansowanym w ramach mechanizmu cross-financing. Projekty polegające tylko na działaniach związanych ze szkoleniami i nie uwzględniające tzw. części twardej nie są możliwe do współfinansowania w ramach niniejszego naboru.

 1. Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 14 i 15 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 32 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji:  15 pkt.

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 130 000,00 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:  50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie określono

Inne limity:

 1. Wkład własny:
  • projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
 2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

W ramach niniejszego naboru nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

1). Wniosek, umowa, instrukcje

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 3. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020

Załącznik nr 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 5. Wzór wniosku o płatność

Załącznik nr 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

2). Załączniki do wniosku

Załącznik nr 7. Formularz w zakresie OOŚ(la) 

Załącznik nr 8. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la) 

Załącznik nr 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

Załącznik nr 10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 

Załącznik nr 11. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami

3). Warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 12. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 6 (Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych)

Załącznik nr 13. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – typ projektu nr 6 (Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych)

Załącznik nr 14. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik nr 15.  Karta oceny wniosku i wyboru operacji.

4). Pozostałe dokumenty:

Załącznik nr 16 Lokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 17. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 18. Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych

Załącznik nr 19. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

VIII. Inne ważne informacje

 1. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art. 22  Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r .

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 15 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

 1. Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, tel./faks: (85) 682 50 26, e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
 • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski, tel. 780 130 200, e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD „Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

[1] Inwestycje w infrastrukturę „twardą” rozumiane jako inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczną w zakresie wyłącznie sprzętu i wyposażenia instalowanego w istniejących obiektach wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi zapewniającymi poprawne i bezpieczne funkcjonowanie zakupionego sprzętu.