NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Walne Zebranie Członków

0

W dniu 23 stycznia 2009 roku w sali nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”. Jego głównym celem było uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju, kryteriów oceny operacji, regulaminu pracy organu decyzyjnego oraz wybór organu decyzyjnego (Rady). Otwarcia zebrania dokonał Mirosław Stepaniuk – prezes LGD „Puszcza Białowieska”, przedstawiając na wstępie zarząd stowarzyszenia oraz cele walnego zebrania. Na przewodniczącego zebrania został jednogłośnie wybrany Eugeniusz Wołkowycki, natomiast na sekretarza Andrzej Rusaczyk.

walne_01_2009_1.jpg

Prezes LGD zaprezentował cele główne i szczegółowe opisane w lokalnej strategii oraz przedstawił tzw. przedsięwzięcia opisane w LSR, tj.:

 • Kraina Żubra obszarem atrakcyjnym turystycznie.
 • Produkty i usługi regionu Puszczy Białowieskiej znane i cenione.
 • Aktywne i zintegrowane społeczeństwo skupione wokół regionalnych centrów kultury.

Mirosław Stepaniuk zaprezentował też ogólne założenia budżetu zawartego w strategii, tj. podział środków na poszczególne działania zawarte w LSR (wdrażanie LSR, projekty współpracy, funkcjonowanie LGD). Na wdrażanie LSR został zaproponowany następujący podział środków:

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 10% środków
 • Różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej – 10% środków
 • Odnowa i rozwój wsi – 25% środków
 • Małe granty – 55% środków

W dalszej części zebrania prezes przedstawił najważniejsze zagadnienia związane z Radą – organem decyzyjnym LGD. Następnie odbyły się wybory członków Rady stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska”, do której zostali wybrani:

 • Krzysztof Zamojski (sektor społeczny)
 • Monika Dmitruk (sektor publiczny)
 • Dorota Kędra-Ptaszyńska (sektor społeczny)
 • Barbara Kuzub-Samosiuk (sektor społeczny)
 • Jerzy Jakimiuk (sektor społeczny)
 • Krystyna Onopryjuk (sektor społeczny)
 • Danuta Rola (sektor społeczny)
 • Eugenia Kazimieruk (sektor społeczny)
 • Eugeniusz Dudzicz (sektor publiczny)
 • Anna Stulgis (sektor społeczny)
 • Janusz Bobik (sektor publiczny)
 • Bazyli Skiepko (sektor gospodarczy)
 • Izabela Senderacka (sektor gospodarczy)
 • Paweł Szatyłowicz (sektor gospodarczy)
 • Jerzy Sirak (sektor publiczny)

Przewodniczącym Rady został Jerzy Sirak, Zastępcą Przewodniczącego Rady Barbara Kuzub-Samosiuk, a Sekretarzem Rady Anna Stulgis.

walne_01_2009_2.jpg

 W dalszej części zebrania dyskutowano nad regulaminem pracy Rady, procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Na zakończenie przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, która została podjęta jednogłośnie. Po wyczerpaniu się wolnych wniosków i uwag przewodniczący zakończył posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków:

ikona_pdfUchwała nr 01/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdf

Uchwała nr 02/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdf

Uchwała nr 03/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w sprawie zatwierdzenia Procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami oraz wyboru operacji

ikona_pdf

Uchwała nr 04/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w sprawie zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji

ikona_pdf

Uchwała nr 05/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Załaczniki do poszczególnych uchwał można znaleźć w dziale Dokumenty.

 

 

Udostępnij

Skomentuj artykuł