NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą LGD „PB”. Walne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym, a Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze co cztery lata. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy dla których zostało zwołane.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania.
 • Wybór oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Ustalenie głównych kierunków organizacyjnych i programowych LGD „PB”.
 • Uchwalanie wysokości składki członkowskiej, zasad jej pobierania i przeznaczenia.
 • Uchwalanie budżetu LGD „PB”.
 • Wskazywanie źródeł pozyskiwania środków na bieżącą działalność LGD „PB”.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu LGD „PB”.
 • Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd LGD „PB”.
 • Podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działalności LGD „PB”.
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu LGD „PB” i przeznaczeniu jego majątku.
 • Rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań członków LGD „PB” na działalność organów statutowych LGD „PB”.

ikona_pdfRegulamin obrad Walnego Zebrania Członków Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska