NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności statutowej i finansowej LGD „PB”. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna na pierwszym spotkaniu konstytuuje się i wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • Bieżące kontrolowanie zgodności działalności LGD „PB” z przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków i Zarządu.
  • Kontrola co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności LGD „PB”.
  • Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności oraz wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu.
  • Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu LGD „PB” z głosem doradczym.

Obecna Komisja Rewizyjna został wybrana sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków LGD „PB” w dniu 26 marca 2010 roku. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Maria Lewsza
  • Zenaida Buszko
  • Jan Chomczuk

ikona_pdfRegulamin pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska