NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„Puszcza Białowieska”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.   Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest partnerstwem trójsektorowym skupiającym przedstawicieli: sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców, jako podmioty zamieszkałe, prowadzące swoją działalność lub działania zgodne z celami Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska (§ 9) na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Lokalna Grupa Działania funkcjonuje jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin wchodzących w skład LGD „PB”.

 

2. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” działa na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378),

3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349),

4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.),

5) rozporządzenia Rady (WE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 347/487 z 20.12.2013 r.),

oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

3.    Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” posługuje się nazwą skróconą: LGD „Puszcza Białowieska” oraz akronimem: LGD „PB”.

4.    Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5.    Nazwa i logo Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżone.

 

§ 2

1.    Obszarem działania LGD „PB” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Hajnówka, Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka, Orla oraz gminy miejsko-wiejskiej Kleszczele i gminy miejskiej Hajnówka.

2.   Siedzibą władz LGD „PB” jest Hajnówka.

§ 3

Dla  właściwego  realizowania  swoich  celów  statutowych  LGD  „PB”  może  prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4

1.   LGD „PB” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.   Do prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem LGD „PB” stowarzyszenie  może zatrudniać pracowników, w tym członków Zarządu oraz korzystać ze wsparcia wolontariuszy.

 

§ 5

1.   LGD „PB” może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach szczegółowych.

2.   Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki, nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, wybitnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 6

Czas trwania LGD „PB” jest nieograniczony.

 

§ 7

LGD „PB” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbieżnym profilu działania.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem lub zlecać innemu podmiotowi zadania wymagające szczególnych kompetencji.

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celami działania LGD „PB” są:

 

1.    Opracowanie, aktualizacja i wdrożenie programów oraz przedsięwzięć służących rozwojowi obszarów gmin wchodzących w skład LGD „PB” w tym Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),

2.    Realizacja LSR oraz wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin wchodzących w skład LGD „PB”,

3.    Promocja obszarów wiejskich, miejskich-wiejsko i miejskich położonych w gminach wchodzących w skład LGD „PB”,

4.    Mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych w gminach wchodzących w skład LGD „PB”,

5.    Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich,

6.    Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu i zasobów historyczno– kulturowych,

7.    Działanie na rzecz rozwoju turystyki,

8.    Popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

§ 10

1.      LGD „PB” realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

a)    przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b)    imprez  kulturalnych,  takich  jak  festiwale,  targi,  pokazy  i  wystawy,  służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

c)    działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

–     opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

–      opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

–      tworzenie stron internetowych,

–     przygotowywanie    i    rozpowszechnianie     innych    materiałów     o    charakterze reklamowym lub promocyjnym,

2)  prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych  z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,

3)  współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

4)  prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania.

2.  Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność w zakresie wymienionym w § 9.

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

Członkowie LGD „PB” dzielą się na:

1.   Zwyczajnych,

2.   Wspierających,

3.   Honorowych.

 

§ 12

Członkostwo w LGD „PB” nabywa się przez przyjęcie w poczet Członków Uchwałą Zarządu.

 

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

1. Osoba fizyczna, która akceptuje i realizuje cele stowarzyszenia określone w § 9 statutu: a) jest pełnoletnia,

b) spełnia warunki określone w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”,

c) złoży deklarację członkowską.

2. Osoba prawna i jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, reprezentująca sektor publiczny, społeczny, gospodarczy działająca na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju,

a) akceptuje i realizuje cele stowarzyszenia,

b) jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką jej podległą, m.in. samorządową instytucją kultury, państwową lub samorządową osobą prawną (z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego),

c)  jest partnerem gospodarczym,

d) jest partnerem społecznym, w tym organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju  obszaru objętego LSR

e) przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do stowarzyszenia lub złoży deklarację członkowską. (wzór deklaracji stanowi załącznik 1 do niniejszego statutu),

f) wskaże osobę reprezentującą ją w stowarzyszeniu, a po ewentualnym wygaśnięciu kadencji najpóźniej miesiąc po objęciu funkcji wskaże osobę reprezentującą.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.  Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,

2.  Współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy LGD „PB” i jego realizacji,

3.  Wybierać i być wybieranym do władz LGD „PB,

4.  Korzystać z majątku, świadczeń i pomocy LGD „PB”,

5.  Zgłaszać do władz wnioski i uwagi dotyczące programu i metod pracy LGD „PB”,

6.  Prezentować cele, działania i programy LGD „PB” na zewnątrz.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni LGD „PB” zobowiązani są do:

1.  Uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez LGD „PB”,

2.  Wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w LGD „PB”,

3.  Terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz LGD „PB”,

4.  Zaangażowania w pozyskiwanie środków na działalność LGD „PB”,

5.  Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz LGD „PB”,

6.  Godnego reprezentowania LGD „PB”,

7.  Propagowania celów Stowarzyszenia oraz aktywnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

 

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana działalnością LGD „PB”, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

 

§ 17

Członkami  honorowymi  LGD  „PB”  mogą  być  osoby  fizyczne,  prawne  lub  jednostki  nie posiadające osobowości prawnej szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów LGD „PB”. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

 

§ 18

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi LGD „PB” mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków oraz przysługują im wszystkie inne prawa  i obowiązki członka zwyczajnego oprócz prawa wybierania i bycia wybieranym do władz LGD „PB”.

 

§ 19

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego, wspierającego lub honorowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

 

§ 20

Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:

1.   złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2.   wykluczenia przez Zarząd:

a)za  niepłacenie  składek  w  terminie  do  30  czerwca  za  dany  rok  kalendarzowy  po uprzednim upomnieniu przez Zarząd,

b)za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

c) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, d)działania na szkodę Stowarzyszenia,

3.    śmierci,

4.   wygaśnięcia  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  jeśli  nie  dotrzymany zostanie  zapis §13.2.f,

5.   rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§ 21

1.  Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

2.   Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.

3.   Uchwała Walnego  Zebrania Członków jest  ostateczna i jest  podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków

 

ORGANY LGD „PB”

§ 22

 

Organami    LGD „PB” są:

1.   Walne Zebranie Członków,

2.   Zarząd,

3.   Rada,

4.   Komisja Rewizyjna.

 

§ 23

Uchwały wszystkich organów LGD „PB” zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 24

1.   Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

2.   W razie ustąpienia podczas trwania kadencji członka Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej, bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie ich składu, uchwałę o uzupełnieniu składu powyższych organów podejmie Walne Zebranie Członków.

3.   Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 25

1.    Najwyższą władzą LGD „PB” jest Walne Zebranie Członków, które jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2.    Uchwałę o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd.

3.    Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie co najmniej raz w roku kalendarzowym, a Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze co cztery lata.

4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

5.    O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia wszystkich Członków w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przez terminem.

6.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów,  w obecności:

1)    w  pierwszym  terminie  –  co  najmniej  połowy  liczby  członków  uprawnionych  do głosowania,

2)    w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania,

7.    Podjęcie uchwały w sprawie, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.

8.    Każdy Członek ma jeden głos.

9.    W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu decyduje głos  Przewodniczącego obrad.

10.  Głosowanie jest jawne z możliwością głosowania tajnego, o czym decydują członkowie.

11.  Wybory Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

12.  W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia i zaproszeni przez Zarząd goście.

13.  Obrady Walnego Zebrania są jawne.

 

§ 26

1.   Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)    Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania i Rady,

2)    Wybór oraz odwoływanie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

3)    Ustalenie głównych kierunków organizacyjnych i programowych LGD „PB”,

4)    Uchwalanie wysokości składki członkowskiej, zasad jej pobierania i przeznaczenia,

5)    Uchwalanie budżetu LGD „PB”,

6)    Wskazywanie źródeł pozyskiwania środków na bieżącą działalność LGD „PB”,

7)    Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu LGD „PB”,

8)    Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

9)    Podejmowanie  uchwał  w  sprawie  absolutorium  Zarządowi  na  wniosek  Komisji Rewizyjnej,

10) Podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy pracy Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

11) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd LGD „PB”,

12) Podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działalności LGD „PB”,

13) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu LGD „PB” i przeznaczeniu jego majątku,

14) Rozpatrywanie  skarg,  wniosków  i  odwołań  członków  LGD  „PB”  na  działalność organów statutowych LGD „PB”,

2.   Nie udzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

3.  Walne Zebranie Członków może odwoływać poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji lub członków Rady w dowolnym czasie.

 

ZARZĄD   I PREZES   LGD „PB”

§ 27

1.  Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2.  Zarząd LGD „PB” składa się z od 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie.

3.  Zarząd  konstytuuje  się  na  swoim  pierwszym  posiedzeniu  i  wybiera  spośród  swoich członków Prezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz może wybrać Wiceprezesa.

4.  Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

1.      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2.      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3.      reprezentowanie  Stowarzyszenia  i działanie  w jego imieniu,

4.      przygotowanie projektu budżetu  i jego wykonanie,

5.      zarządzanie majątkiem i funduszami LGD „PB”,

6.      zaciąganie  zobowiązań majątkowych,

7.      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8.      podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub utraty członkowstwa w Stowarzyszeniu,

9.      współdziałanie z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej,

10.   podejmowanie decyzji o wstąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji o zbieżnym profilu działania lub z nich wystąpieniu,

11.   podejmowanie  decyzji   o  aplikowaniu  o  środki  pomocowe  oraz  zatwierdzanie wniosków o dotacje,

12.   powoływanie i  rozwiązywanie zespołów roboczych, badawczych, problemowych i innych form organizacyjnych przydatnych w działalności Stowarzyszenia,

13.   opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju,

14.   przygotowanie wniosków o dofinansowanie na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,

15.   realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,

16.   opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,

17.   wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

18.   składanie sprawozdania z działalności Zarządu Walnemu Zgromadzeniu  Członków,

19.   tworzenie biura Stowarzyszenia oraz określanie struktury organizacyjnej biura i liczby zatrudnionych  pracowników oraz określanie wysokości ich wynagrodzenia,

20.   opracowanie  regulaminu Zarządu,

21.   ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

22.   podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych LGD „PB” niezbędnych dla prawidłowej statutowej działalności LGD „PB”.

 

§ 29

Do kompetencji Prezesa należy kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie LGD

„PB” na zewnątrz.

 

§ 30

1.   Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

2.   W przypadku nieobecności Prezesa lub braku możliwości w wykonywania przez niego zadań, Prezesa zastępuje w realizacji jego zadań Wiceprezes.

3.   Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

§ 31

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

 

RADA

§ 32

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

1.   Wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju

2.   Ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34 ust 3 lit f rozporządzenia nr 1303/2013.

3.   Monitorowanie wdrażania operacji (projektów) realizowanych w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju,

4.   Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu,

5.   Opracowanie regulaminu Rady.

 

§ 33

1.   W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym ani władza publiczna, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

2.   Rada składa się od 8 do 15 członków wybranych w  głosowaniu przez Walne  Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych LGD „PB”.

3.   Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4.   Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej oraz nie mogą być zatrudnieni w biurze LGD „PB”

 

§ 34

Szczegółowe procedury pracy Rady dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ustala regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków LGD „PB”

 

§ 35

1.    Członkowie  Rady  powinni  posiadać  wiedzę  i  doświadczenie  w  zakresie  rozwoju obszarów wiejskich i realizacji projektów o tej tematyce.

2.    Kandydaci  na  członków  Rady     przedstawią      pisemną  rekomendację  (wskazanie) udzieloną, przez jedną z działających  na obszarze LGD:

1)    jednostek samorządu terytorialnego,

2)    organizację pozarządową  działającą  na terenie regionu Puszczy Białowieskiej,

3)    partnera społecznego lub gospodarczego,

4)    inną  osobę  prawną  lub  jednostkę  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia.

 

§ 36

1.   Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż raz w roku.

2.   W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub braku możliwości wykonywania przez niego zadań, Przewodniczącego zastępuje w realizacji jego zadań Zastępca lub wybrany  członek Rady. W przypadku rezygnacji z członkostwa jego zadania i kompetencje do chwili wyboru nowego Przewodniczącego pełni Zastępca Przewodniczącego.

3.   Uchwały Rady zapadają zgodnie z przyjętym przez Walne Zgromadzenie Regulaminem.

4.   Przewodniczący Rady, Zastępca lub Sekretarz mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

1.   Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności statutowej i finansowej LGD „PB”.

2.   Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna na pierwszym spotkaniu konstytuuje się i wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

 

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.    Bieżące kontrolowanie zgodności działalności LGD „PB” z przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków i Zarządu,

2.    Kontrola co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności LGD „PB”,

3.    Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności oraz wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu,

4.    Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

 

§ 39

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu LGD „PB” z głosem doradczym.

 

§ 40

1.   Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub z etatowym stosunkiem pracy w LGD „PB”.

2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1)  pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

2)   być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3)  otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu poniesionych kosztów lub wynagrodzenia.

 

 

GOSPODARKA  FINANSOWA LGD „PB”

§ 41

1.   Majątek LGD „PB” powstaje ze składek członkowskich, dotacji, środków pomocowych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności własnej, odsetek bankowych, ofiarności publicznej, opłat sądowych i rekompensat.

2.   LGD „PB” może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

§ 42

Wszystkie dochody LGD „PB” służą realizacji celów statutowych i Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie określonym niniejszym Statutem.

 

§ 43

Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd LGD „PB”.

 

§ 44

1.    Dla ważności oświadczeń woli pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z Członków Zarządu lub osoby przez Zarząd upoważnionej.

2.    Dla ważności oświadczeń woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy  dwóch osób – Prezesa i jednego z  Członków Zarządu lub osób przez nich upoważnionych.

3.    W uzasadnionych przypadkach Zarząd może wyznaczyć pełnomocnika do reprezentacji, podejmowania wiążących decyzji merytorycznych i finansowych oraz składania ważnych oświadczeń woli i podpisywania dokumentów.

 

§ 45

1.    Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem LGD „PB” w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2.    Zabrania się przekazywania majątku LGD „PB” na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.    Zabrania się wykorzystywania majątku LGD „PB” na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.    Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie LGD „PB”, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

BIURO LGD „PB”

§ 46

W  celu właściwego funkcjonowania LGD „PB” tworzy się Biuro LGD „PB”, zwane dalej „Biurem”. Regulamin i zasady organizacji Biura uchwala Zarząd LGD „PB”.

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE LGD „PB”

§ 47

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

 

§ 48

Rozwiązanie LGD „PB” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 49

1.   W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu LGD „PB” Walne Zebranie Członków wybiera pięcioosobową komisję likwidacyjną. Członkami komisji likwidacyjnej są trzej członkowie Zarządu i dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej.

2.   Uchwała o rozwiązaniu LGD „PB” określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek LGD „PB”.

 

Statut przyjęto w dn. 04.02.2016r. na Walnym Zebraniu Członków LGD  „Puszcza Białowieska”.

Sekretarz

Walnego Zebrania Członków

Monika Paulina Monach

 

Przewodniczący

Walnego Zebrania Członków

Jan Chomczuk

ikona_pdfStatut