NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Wniosek o zaliczkę na realizację małych projektów

0

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że już od 10 maja 2010 roku można składać wniosek o przyznanie „zaliczki” na realizację operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małych projektów”, która może pokryć nawet do 50% przyznanej Beneficjentowi w latach 2009 oraz 2010 kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji. Natomiast w kolejnych latach „zaliczka” wypłacana Beneficjentowi nie może przekroczyć 20% przyznanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji. Ponadto wniosek o przyznanie „zaliczki” mogą również składać Wnioskodawcy w ramach działań inwestycyjnych  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaliczka na w/w działania może wynieść nawet połowę wartości wsparcia przyznanego przez ARiMR w latach 2009 oraz 2010. Natomiast w kolejnych latach nie może przekroczyć 20% przyznanej pomocy.

Z zaliczek będą mogli skorzystać również Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o pomoc finansową z w/w działań, w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które zostały przeprowadzone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej opublikowanej 9 kwietnia br. (Dz.U. nr 57 z 2010 r. poz. 351), np. podczas ubiegłorocznych naborów wniosków.

W tym przypadku ważne jest, aby Beneficjenci składając wniosek o zaliczkę, dokonali tej czynności w odpowiednim terminie, tj.:

  • Beneficjenci, którzy mają już podpisane z ARiMR lub Samorządem Województwa umowy przyznania pomocy w ramach wymienionych działań, muszą złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w ciągu 30 dni liczonych od 10 maja 2010 r. czyli do 8 czerwca br.
  • Beneficjenci, których wnioski o przyznanie pomocy przeszły pozytywną weryfikację, lecz nie zostały jeszcze z nimi zawarte umowy przyznania pomocy, jeżeli chcą skorzystać z zaliczki muszą złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy przyznania pomoc.

Wniosek o przyznanie „zaliczki” należy złożyć w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Wniosek o zaliczkę  wraz instrukcją jego wypełniania zostały zamieszczone poniżej:

ikonka_xlsWniosek o zaliczkę w ramach działań „Małe projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (wersja excell)

ikona_pdfWniosek o zaliczkę w ramach działań „Małe projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”(wersja pdf)

ikona_pdfInstrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę

Instrukcje można znaleźć również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w sekcji „Dla Beneficjentów” w zakładce pobierz wnioski.

 

 

Udostępnij

Skomentuj artykuł