NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

0

logoleadera.jpgDnia 26 marca 2007 roku w Warszawie między Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska“ została podpisana umowa nr L/02/066/2006 o dofinansowanie realizacji projektu „Kraina Żubra – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe”.

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie o znaku L/02/066/2006 i na warunkach określonych w umowie LGD PB została przyznana pomoc w wysokości 750 000 zł. Zgodnie z umową realizacja projektu obejmuje:

  • wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
  • udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowo – finansowego projektu, określonego w załączniku nr 1 do umowy,
  • poniesienie kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekty do realizacji:

 

TYTUŁ PROJEKTU WARTOŚĆ
Nasze tradycje – cykl warsztatów edukacyjnych dla młodzieży: tkackich, rękodzielniczych, garncarskich 13 000
Odkryjmy swoją przeszłość – warsztaty archeologiczne dla młodzieży szkolnej 32 000
Opracowanie koncepcji i wdrożenie wewnętrznego systemu kategoryzacji agrokwater i innych obiektów turystycznych 42 070
 Zostań liderem swojej społeczności 49 900
Historia zapisana w toponimach – chronimy nasze dziedzictwo językowe  – szkolenia kartograficzne i warsztaty terenowe 21 040
Sady na szlaku, czyli jak zarobić na turystyce, chroniąc bioróżnorodność 29 630
Po nitce do kłębka, czyli to i owo o twórczości ludowej – zajęcia dla przyszłych instruktorów warsztatów rękodzielniczych 13 200
Zostań przewodnikiem po swojej okolicy – warsztaty krajoznawcze dla młodzieży 19 000
Zintegrowany serwis internetowy jako kompleksowa baza informacji turystycznej obszaru LGD PB 61 300
Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz oznakowanie wodnego szlaku turystycznego rzeką Narew 26 000
Opracowanie koncepcji wykorzystania wczesnośredniowiecznego Grodziska w Zbuczu do celów promocji regionu 37 000
Chrońmy niezwykłą urodę i bogactwo Haciek – analiza uwarunkowań i koncepcja rozwoju lokalnego produktu turystycznego 25 000
„Życie puszczańskich rzek i strumieni” – Opracowanie koncepcji projektowej ośrodka edukacji przyrodniczej typu Visitor Centre 8 000
„Puszczańskie dęby” – Opracowanie koncepcji projektowej ośrodka edukacji przyrodniczej typu Visitor Centre 8 000
Opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu do celów muzealnych w Czeremsze 15 800
Opracowanie programu ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz koncepcji szlaków turystycznych na Polanie Białowieskiej wraz programem udostępniania i prezentacji cennych walorów 10 000
Opracowanie koncepcji przebiegu szlaków turystycznych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Krainie Żubra 30 000
Opracowanie strategii zarządzania ruchem turystycznym w regionie Puszczy Białowieskiej 27 200
Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie zasad przygotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieżnym z celami ZSROW 13 500
„W zgodzie z Natura 2000” – publikacja dodatku do gazety lokalnej/ regionalnej 6 500
Centrum Interpretacji Dziedzictwa przy BPN – zebranie i opracowanie materiałów na stronę internetową 3 000
Promocja działań Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” – opracowanie logo LGD PB, wykonanie tablic informacyjnych, systematyczne opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do umieszczenia na stronie internetowej i w lokalnej prasie, organizacja konferencji promującej podejście LEADER 25 050
Opracowanie koncepcji i procedur przyznawania znaku promocyjnego Krainy Żubra 5 000
„Puszcza dla rowerów”- organizacja rajdu rowerowego 20 000
Udział w imprezie promocyjnej „Podlaskie gminy wiejskie w Warszawie” 6 540
Pakiet informacyjny o regionie w każdej kwaterze agroturystycznej – opracowanie i druk materiałów promocyjnych 12 400
Promocja Krainy Żubra przez opracowanie i wydanie materiałów informacyjno – promocyjnych 22 000
Festyn Kultury Białoruskiej w Orli (Orlańskie Spotkania) 9 000
„Tożsamość folklorem pisana” – impreza folklorystyczno – folkowa „Na Iwana na Kupała” 5 350
Jarmark „Kraina Szczęśliwości” 10 000
Narewkowski spływ kajakowy 12 000
Opracowanie i wydanie monografii kilku wsi w Gminie Hajnówka 22 500
Jak wdrażamy ZSROW?- wymiana doświadczeń 11 250
Udostępnij

Skomentuj artykuł