NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Konkurs na stanowisko koordynatora projektów

0

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Projektów LGD „Puszcza Białowieska”.

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe (pożądane o kierunku zarządzania i/lub finansów, informatycznym, rolniczym);
 • Trzyletnie doświadczenie w zarządzania projektami  w szczególności tzw. miękkimi, dotyczących rozwoju obszarów wiejskich;
 • Roczny staż pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+;
 • Bardzo dobra znajomość LSR LGD „PB”;
 • Bardzo dobra znajomość obszaru LGD „PB” i funkcjonujących na nim podmiotów społeczno-gospodarczych;
 • Ukończone kursy, szkolenia związane z realizacją Osi IV PROW 2007-2013.

Pożądane:

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej;
 • Pięcioletnie doświadczenie w zarządzania projektami  finansowanymi z funduszy europejskich;
 • Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy;
 • Zdolności organizacyjne;
 • Prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań:

 • Obsługa potencjalnych beneficjentów związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Białowieska”;
 • Przygotowywanie i prowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Osi IV PROW 2007-2013,;
 • Świadczenie usług doradczych dla potencjalnych beneficjentów Osi IV PROW;
 • Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty;
 • Monitorowanie realizacji umów;
 • Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;
 • Sporządzanie  opinii i wniosków dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;
 • Obsługa systemów informatycznych Biura LGD;
 • Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Białowieska;
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD.

Zakres uprawnień:

 • Wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie ich Dyrektorowi;
 • Planowanie i organizowanie spotkań z Wnioskodawcami po uzgodnieniu z Dyrektorem Biura;
 • Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Dyrektorowi Biura;
 • Podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Dyrektora Biura;
 • Akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów LGD.

Zakres odpowiedzialności:

 • Sprawna realizacja powierzonych projektów;
 • Skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na realizację przygotowywanych projektów;
 • Prawidłowe rozliczenie powierzonych projektów;
 • Przygotowywanie propozycji zmian w zapisach LSR w zakresie realizowanych zadań;
 • Opieka nad powierzonym mieniem;
 • Zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona powierzonej dokumentację.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Białowieska” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów;
 • Weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • Ogłoszenie wyników.

Miejsce pracy:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

 1. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze LGD, w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Koordynatora Projektów LGD „Puszcza Białowieska” na podany adres:

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.
w terminie do dnia 24 kwietnia 2009 roku do godz. 15.00.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacje o zakwalifikowaniu się Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane do zainteresowanych listem poleconym w ciągu trzech dni od zakończenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, czyli po weryfikacji dokumentów złożonych przez Kandydatów. Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (www.lgd-puszcza-bialowieska.pl). Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  0 602 430 772.

Udostępnij

Skomentuj artykuł