NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Konkurs na stanowisko głównego księgowego

0

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego LGD „Puszcza Białowieska”.

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Konieczne:

 • Minimum wykształcenie średnie ekonomiczne;
 • Co najmniej 3-letni staż pracy związany z obsługą podmiotów realizujących „miękkie projekty”;
 • Dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, programów księgowych i aplikacji biurowych.
 • Pożądane:
 • Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing, rachunkowość);
 • 5-letni staż pracy związany z obsługą podmiotów realizujących „miękkie projekty”;
 • Doświadczenie w pracy w administracji lub na stanowisku kadrowo-księgowym.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
 • Przestrzeganie ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia;
 • Należyte przestrzeganie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych;
 • Zarządzanie środkami finansowymi w celu zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu;
 • Analiza dokumentów finansowych i ich bieżąca kontrola pod względem formalno-rachunkowym;
 • Terminowe naliczanie zobowiązań Stowarzyszenia z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych świadczeń o podobnym charakterze;
 • Sporządzanie rachunku wyników i bilansu;
 • Sporządzanie listy wypłat i prowadzenie rozliczeń z pracownikami, rozliczanie delegacji służbowych;
 • Udostępnianie organom kontroli dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli;
 • Podejmowanie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku sprawowania kontroli i nadzoru;
 • Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora Biura i Zarząd przy opracowywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu.

Zakres uprawnień:

 • Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami;
 • Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

Zakres odpowiedzialności:

 • Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej;
 • Prawidłowość rozliczeń finansowych;
 • Opieka nad powierzonym mieniem;
 • Zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona powierzonej dokumentację;
 • Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Białowieska” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów;
 • Weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • Ogłoszenie wyników.

Miejsce pracy:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

 1. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze LGD, w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Koordynatora Projektów LGD „Puszcza Białowieska” na podany adres:

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.
w terminie do dnia 24 kwietnia 2009 roku do godz. 15.00.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacje o zakwalifikowaniu się Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane do zainteresowanych listem poleconym w ciągu trzech dni od zakończenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, czyli po weryfikacji dokumentów złożonych przez Kandydatów. Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (www.lgd-puszcza-bialowieska.pl). Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel.  0 602 430 772.

 

Udostępnij

Skomentuj artykuł