NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Konkurs na stanowisko Asystenta Dyrektora biura LGD PB

0

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Dyrektora Biura LGD „Puszcza Białowieska”.

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe (pożądane o kierunku zarządzania i/lub marketingu,  humanistycznym, rolniczym).
 • Dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej.
 • Dobra znajomość LSR LGD „PB”.
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.
 • Dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych.
 • Dobra znajomość prawa pracy.

Pożądane:

 • Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: filologia, stosunki międzynarodowe).
 • Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp.
 • Doświadczenie w pracy w administracji lub na stanowisku kadrowo-księgowym.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD.
 • Rejestrowanie składanych wniosków o sfinansowanie operacji w ramach Osi IV PPROW 2007-2013.
 • Obsługa posiedzeń organów statutowych LGD.
 • Prowadzenie sekretariatu Biura LGD w tym:

– prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura,

– przyjmowanie i nadawanie korespondencji,

– rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,

– zaopatrzenie biura.

 • Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za pośrednictwem Internetu.
 • Obsługa fotograficzna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD.
 • Współpraca z biurem rachunkowym przy opracowywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu.
 • Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD.
 • Świadczenie usług doradczych dla potencjalnych beneficjentów osi IV PROW.

Zakres uprawnień:

 • Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.
 • Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

Zakres odpowiedzialności:

 • Zapewnieni sprawnej obsługi Biura Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników LGD.
 • Logistyczne przygotowanie posiedzeń ciał statutowych Stowarzyszenia.
 • Kształtowanie właściwego wizerunku LGD w mediach.
 • Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.
 • Opieka nad powierzonym mieniem.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające staż pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Białowieska” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów.
 • Weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Ogłoszenie wyników.

Miejsce pracy:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

 1. Parkowa 3

17-200 Hajnówka

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze LGD, w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Dyrektora Biura LGD „Puszcza Białowieska” na podany adres:

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka

w terminie do dnia 23 marca 2010 roku do godz. 15.00.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacje o zakwalifikowaniu się Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane do zainteresowanych listem poleconym w ciągu trzech dni od zakończenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, czyli po weryfikacji dokumentów złożonych przez Kandydatów.

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (www.lgd-puszcza-bialowieska.pl ).

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. +48 781 434 400.

 

Udostępnij

Skomentuj artykuł